بنام خدای پاک

 

دوستان گرامی

سایت صد راز دات کام مجددا راه اندازی شد

از ۱۶/۲/۹۱ میتونید مطالب را خیلی بهتر در این آدرس بخونید

www.100raz.com

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 16:5  توسط کیان 

راز خوشبختی بشر

بـاورت مـیـشـه انـسـان

 

داری راز خـوشـبـخـتـی رو مـیـخـونـی

 

چـیـزی کـه هـمـه آرزوش رو دارنـد

 


بدون شک اولين پاسخ خدا به معماي راز خوشبختي بشر

در افسانه اي که حامل پيام مهم خداست بيان شده است

هـنـوز در دنـيـاي مـدرن

وقتي فرزندان آدم به ميوه هاي ممنوعه اطرافشان نزديک مي شوند

مجازاتي از هـمـون جـنـس مـجـازات پـدر

اونها رو از کــرده خـود پـشـيـمـان مـيـکـنـه

 

ـــ از مـقـام خـود فـرود مـيـان

ـــ شـرايـط زنـدگـي شـون سـخـت تـر مـيـشـه

ـــ لباس عزت از تـنـشـون در مياد

یعنی ملزومات يک زندگي آبرومندانه از اونا سلب ميشه

 

بـنـظـرت چــرا ؟

آدم ميوه ممنوعه را لـمس کـرد ، و بـي عـزت شـد

يـوسـف از آن فـرار کـرد ، عـزيـز مـصـر و تـاريـخ بـشـر شـد

 

مـنـظـور از مـيـوه مـمـنـوعـه جـنـس مـخـالـف نـيـسـت

 

ميوه ممنوعه مي تـونه هـر چـيـزي بـاشـه - اگـه بـه نـداي قـلـبـت گـوش بـدي

خودت مـيـدوني از بـيـن همه ميوه ها ، کدوم يکـي ميوه ممنوعه اســت

 


پاسخ دوم : راز سعادت انسان

 

هـمـونـطـور که صداي ما به کوه مـي خـوره ( پژواک )

و بـه سـمـت خودمـون ( بـر مي گـرده ) ايـن جـهـان طـوري آفـريـده شـده کـه

اثـرات کردار مـا در آيـنـده   بـه سـمـت خـودمـون ( بـر مي گـرده )

در کنجکاوي هايم ديـدم آدمـهـاي بـدبـخـت کـسـانـي بـودنـد کـه تـو زنـدگـيـشـون

حـداقـل يک دل رو شـکـسـتـه بـودنـد و اغـلـب بـيـشـتـر از يک دل

( بـر مي گـرده ) پاسـخ دوم معـماي راز خوشبختي بشر بـود

مـيـتـونـي از ريـش و گـيـس سفـيـد هـاي اطـرافـت بـپـرسـي کـه ( بـر مي گـرده )

يـعـنـي چـي     که چه کساني چه کردنـد و چه بلايي سـرشـون اومـد

اگـر هـم نـيـومـده ، تـاريـخ مـيگه که خـواهـد اومــد

 

 

غـم را خـدا نـيـافـريـد ، انـسـان آفـريـد

خـوش بـخـتـي تـنـهـا پـيـشـنـهـاد خـدا بـه انـسـان بـود

امـا انـسـان ها ، زشـتـي هـا را خـلـق کـردند

و امـروز پـژواک گـذشـتـه خـويـش را مـلاقـات مـي کـنـنـد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 16:1  توسط کیان 

چند یاد آور مهم

 

چند یاد آور بسیار مهم

 

توضيح : دوستان اعتراض ميکنند پس چرا فلاني زشـت کـاره اما پـولـداره

جواب : منظور از خوشبختي - مجموعه خوشبختيه نه يک عاملش مثل پول

و البته خوشبختي موقت هم منظور ما  از خوشبختي نيست مثل صدام و قذافي

که با خوردن حق مردم در توهم خوشبختي بودند و عاقبت بخير نشدند

يا اعتراض ميکنند که چرا خدا فلان ظالم رو عذاب نميکنه

جواب : صبـر کــن يـا پـاسـخـت رو از تاريخ بگـيـر

 


نـتـايـج بـررسـي صـدهـا سـرنـوشـت در ايـنـتـرنـت و جـامعـه


وقتي تعريف خوشبختي اينهاستلذت
- آرامش خاطر - سلامتي - پول - آبرو - اطرافيان خوب

همسر ، فرزند و بقيه

وقـتـي طـغـيـان و ظـلـم مـيـکـنـي روزگار هـمـه يا قـسـمـتـي از ايـن نـقـاط ضعـفـت رو

از تو مي گـيـره  بـلکـه فـروکـش کـنـي ، سـرت بـه سنگ بخـوره

ومجـبـور بـشي بـه کردارت فکـر کـنـي بلکه اصلاح بـشـي


 

بتهاي درونت رو بشکن تا زندگيت متحول بشه

 
بت هر چـيـزي اسـت کـه بـه جاي خـدا اون رو در مـديـريـت دنـيـا مـوثـر بـدونـي

و لـحـظـه اي بـه اشـتـبـاه فکـرمـيکـني کـاري از دسـتـش بـرمـيـاد

و جـاي خـدا قـرارش مـيـدي

داسـتـان دخـتـر بـی پـولی

کـه سـوار بـنـز آخـریـن مـدل مـردی پـولـدار شـد حـتـمـا بـخــون

خـونـدن ايـن مـطـلـب زنـدگـيـتـون رو مـتحول مـيـکـنـه

الـبـتـه اگـر دنـبـال تحـول بـاشـيـن

بخاطر اهمیت بسیارش اونو در یک صفحه جداگانه گذاشتم

 اینجا کلیک کن


پاسخ نهایی به معـمای دیرینه جبر و اختیار


مـديـريـت فـرمـول هـاي پـيـچـيـده و تـصـمـيـمات عـالـم بـدسـت خـداسـت

شايـد ايـن جبر بـاشـه - امـا بـر سـر دو راهي هاي مـهـم زنـدگـيـت يا هـمـون

آزمايـشـات سرنوشت سـاز ، اختيار کامل به تو داده مي شـه

تا ارزش واقـعــي تـو رو ، خـودت مـشـخـص کـنـي

امــا اگـــر با اختيار کـامـلـي کـه داري گـزيـنـه ظلم رو انتخاب کـردي

عـذاب و بـدبخـتـي تـو ديگـه جـبـره  نــه اخـتـيـار و اگـر گزيـنـه درسـت رو

 انـتـخـاب کـردي که الـبـتـه هـمـيـشـه سـخـت تــره

حالا کـمـتـریـن پاداش خدا به تـو آرامش خاطر در زنـدگـیـتـه

و هــر کـسـي را بـه عـلــت اعـمـالـش نـزد خـدا مـراتــب و درجـاتـي اسـت - کـتـاب

سر دو راهـي ها و آزمايشات مـهـم زنـدگـيـت

انتخاب و اختيار کاملا با توست


فرقي نمي کنه هيتلر ، زلـزلـه يـا سـيـل


ظـهـور
هـيـتـلـر براي عذاب مردم جهان تصادفي واتفاقي نبود

هيتلر تـجـلـي آنـچـه بـود کـه مـردم جـهـان در دل داشـتـنـد

و سـتـم و طغيان مي کردنـد  هيتلر همان مامور جـهـنـم

که گـنـه کاران رو عذاب مي کـنـه مـتـجـلي شــد

و بـه مـنـصـه ظهور رسـيـد

هـيـتـلـر پـاسـخ روزگـار بـه زشـتـکــاري مـردم جـهـان بــود

خالق هيتلر کـسـانـي بـودنـد ، کـه هيتلر آنــان را عـذاب کـرد


حـاکـم ظـالـم هـر قـوم ، تـجـلـي زشتکاري مـردمي است

که بـر آن هـا حـکومـت مـي کـــنــد

هـمـانـطـور کـه زلـزلـه و سـيـل تـجــلـي کـردار مـردم آن شـهـر

هـسـتـنـد و خـدا ظـالـم نـيـسـت


خواننده هاي جنسي

 
خواننده هاي زن ، از احساسات و عـواطـفـي که شـديـدا نـيـاز دارنـد مـي خـونـنـد

و بالعکـس خوانـنـده هاي مرد ، از انـدام هـوس انگـيز و جـسـم و . . . . . زن ها ميخونـنـد

هرکسي محتويات درون افکارش رو نا خود آگاه آشکار ميکنه و از دل بـه زبـون مـيـاره

وقتي هنرمندامون افکار جنسـي دارند - پس کي الگوي جوونها مون بـاشـه ؟


 رابـطـه بـا مـتـاهـل

کـه مـتـاسـفـانـه در ايـنـتـر نـت و جـامـعـه بـسـيـار شـيـوع يـافـتـه

دنـيـاي تـو جبر نـيـسـت ، اختياره ولـي اگـر ظـلـم کـردي مـجـازاتـت جبر و بـه اجـبـاره


يـادت نـره کـه خـلـيـفـه خـدا بـر زمـيـنـي و اولـيـن زمـيـن تـو هـمـيـن جـسـدي اسـت

کـه بـايـد بـر اون حکـم رانـي کـنـي و تـسـلـيـمـش نـشـي


دعا کن - دستور نده


نگـو خـدايـا ايـن کـار رو بـکــن ، اون کـار رو نـکــن

بـهـتـره کـه تصميمات عـالـم رو ، پـاک تـريـن وجـود عـالـم بگيره - نـه تــو

تــو فـقـط بـايـد نـيازت رو بگي مـثـلا اگـر کـسـي رو بـراي ازدواج مـيـخـواي

نگـو خـدايـا ما رو بـه هـم بـرسـون - بـهـتـره بگـي خـدايـا مـن بـه لـطـف تـو مـحـتـاجـم

اما در نـهـايـت هـر چـي تـو صـلاح مـيـدونـي اون بـهـتـره چـون تـو از بالا مي بـيـنـي

و از بـاطـن هـمه چـيـز بـا خـبـري

در دعاهات از جـمـلات دسـتـوري و امـري اسـتـفـاده نکـن


 کلمات رکيک ؟ ديـگـه بـزرگ شـدي

 
چـون جـان خـدا و روح خـدا در تـن تـوسـت ، پـس کـرامـت داري و بـا ارزشـي

کـلـمـات رکـيـک در شـان اشرف مخلوقات و جـانـشـیـن خـدا نـيـسـت

بـه ارزش هـای والای خـودت پـی بـبـر - حـتـی اگـه بـی پـولـی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 16:0  توسط کیان 

قسمت دوم از نکات مهم

مجله هاي موفقيت

ميگن دنـيا ي تـو هـمـونـيـه که فکر مـيکـني و تـو با فکـرت

مـيـتـونـي دنـيـات رو عـوض کـني

يک تـبـصره اضافـه کـن بگـو شـايـد

بـشـرطـي کـه دل شکـسـتـه اي پـشـت سـرت نـبـاشـه

چـون اگـه تــو بـخـواي بـا فکـرت دنـيـات رو عـوض کـني

و بـالا بـري و خـدا بـخـواد بـخـاطـر دل هـايـي کـه شـکـسـتـي

پـايـيـن بـيـاي ، مـطـمـئـنـا خـدا پـيـروز مـيـشـه


مولانا ميگه

آب کم جو تشنگي آور بدست - تا بجوشـد آب T از بالا و پـسـت

بـه جاي ايـنکه در بـه در دنبال خوشبختي بـاشـي

ارزش درونـت رو اونقـدر بالا بـبـر که خوشبختي خودش بـه سمت تو دوان دوان بـياد

منظورم از خوشبختي فقط پول نيست بن لادن هم پولدار بود اما بدبخت و آواره بود

درجات خوشبختي

اول لذت ، دوم آرامش خاطر، سلامتي ، آبرو ، پول ، اطرافيان ، همسر و فرزند خوب

ضمنا اين گفته خدا :

خـداونـد از آسمـان آبي نـازل کـرد که در هـر رودي بقـدر وسعـتـش جـاري شـد

براحتي از معـني و پـيـامـش نگـذر البته شـايـد آب در اينجا معـني حکمت بـده


کـي بـيـش تـر مـي دونـه ؟

وقتی می بینی یک کودک به شدید ترین وجه در زلزله یا سیل عـذاب می بینه

شاید اولین چیزی که به ذهنت برسه اینه که خدا ظالمه

اینو از ضعـف دیـد گـاه آدمــا بـدون - چـون انـسـان دو بـعـدیـه یـعـنـی از روح و جـسـم

 تـشـکـیـل شـده  -  تـو بـا دیـد محـدودت داری یک جـسـم چهار سـالـه رو می بـیـنـی

اما خـدا جـسـم و روحـش رو بـا هـم مـی بـیـنـه  -    شاید روحی که در اون

جسم چهار ساله است ، خیلی مسن تر از اونی باشه که تو به ظاهر می بینی

شـايـد هـم ايـن اشـتـبـاه بـاشـه - ولـي هـزار تـا شـايـد و امکـان ديـگـه مـمـکـنـه

وجـود داشـتـه بـاشـه

بـنـا بـر ايـن به ندای قلبت گوش بده و بگو خدا ستمگر نـيـسـت

و صبر میکنم تا پس از مرگ که حقایق آشکار شد جواب و حـقـيـقـتـش رو دریـابـم

و البته سریعا به کمک اون بچه بشتاب که حالا برای تو آزمایش بزرگ زندگیته

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 15:59  توسط کیان 

هدفت از خدا پرستي چيه ؟

يك اسكناس دويست تومني مـيدي به فـقـيـر وانتظار داري هـزارتا بلا ازسرت دفـع بشه

اين كه هنرنيست برفرض داري پول بيمه خودتو ميدي بيمه کردن خودت که کارخيرنيست

اگه راست ميگي بدون داشتن انتظار به فقير کمک کن و آرزو كن مشكلاتش حل بشه

يا ايـنـكه با خـدا آشـتـي مـيـكـنـي بـه ايـن شـرط كـه پـولـدارت كـنـه و اگـه پـولـدار نـشـدي

بـاز قـهـر مـيـكـنـي - خـدا رو بـه خـاطـر پاك بـودنـش پرستش كـن

حـتـي اگـر گناه كردي و خـدا مجـازاتـت کـرد تـا رشـد کـنـي

 نـبـایـد پـرسـتـش خـدا رو قـطـع كـنـي

خدا رو به خـاطـر پـاکـي و زيـبـائـيـهـاش بـپـرسـت نـه بـراي مـنـافـعـت


بخشش خدا تقديرت رو عوض ميکـنه

با اين روش واقـعـي و کـار آمـد تـصـمـيـم خـدا رو تـغـيـيـر بــده

با درخـواسـت بـخـشـش

و پـاک شـدن عـمـلکـرد سـيـاهـت از مـحـاسـبـات خــدا

فـرمـول هـاي خدا در مـديـريـت دنـيـا

و الـبـتـه سـرنـوشـتـت رو تـغـيـيـر بـده

 


 

 

دانلود  تمام  مطالب سایت ۱۰۰ راز

که فعلا در حال ارتقاء است

در یک فایل پی دی اف

چیزایی که در این وبلاگ نبود

 

اینجا کلیک کن

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 15:56  توسط کیان  | 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:27  توسط کیان  | 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 18:26  توسط کیان